(no subject)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

(no subject)

Denis Pascaru
Bună ziua. Mă interesează și pe mine de unde aș putea face rost de o bază de date cu munții, podișurile și câmpiile din Europa. Vreau să personalizez o hartă în scop didactic.